Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΠΕΔΑ ανέθεσε στην ΜΙΤΟΣ να σχεδιάσουν από κοινού μια πολιτική των Δήμων για την αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.