Πελάτης: ΣΤΕΝΟ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ

Η ως άνω εταιρία ανέθεσε στην ΜΙΤΟΣ τη συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου της. Το πάρκο αυτό βρίσκεται στο νομό Ηλείας.

Update. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το πάρκο αυτό, η εταιρία έχει την ευθύνη της συντήρησης στο νομό Ηλείας φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος περίπου 3 MW.