Πελάτης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΓΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Την 01/08/2019 η ΜΙΤΟΣ ΟΕ υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή και εγκατάσταση επτά(7) φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες κτιρίων που κατασκευάζονται τώρα στο Κηφισιά. Η σύμβαση υπογράφτηκε με την εταιρία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΓΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ και το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλα με την κατασκευή των κτιρίων. Σύμφωνα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα, η συνολική κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του επομένου έτους. Τα φ/β συστήματα θα λειτουργήσουν με το θεσμικό πλαίσιο του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).